7-stegsmetoden - en smart start

 Läsinlärningsmetoden i 7 steg är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod.

 

De sju stegen är:

Steg 1 - Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, språkljuden/fonemen

 

Steg 2 - Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade språkljud

 

Steg 3 - Bygga orden med bokstavskort, skriva med penna eller dator

 

Steg 4 - Läsa orden

 

Steg 5 - Samtal om ordens betydelse, kan med fördel göras i samband med steg 1

 

Steg 6 - Upprepad läsning av ord, meningar och texter i läseböckerna

 

Steg 7 - Läxa, läsövningarna i läseböckerna

 

Metoden Läsinlärning i 7 steg har efter hand vuxit fram tillsammans med mina elever i specialundervisning. Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod som lägger stor vikt vid undervisning i fonologisk medvetenhet och sambandet mellan talspråkets ljud och alfabetets bokstäver. Grundidén är att träning i fonologisk medvetenhet och läsinlärning sker parallellt. Forskning och erfarenhet har visat att elever med läs- och skrivsvårigheter gör störst framsteg när man använder multisensoriska läs- och skrivinlärningsmetoder.

 

OBS! Arbetsgången i metoden Läsinlärning i 7 steg stämmer väl överens med följande slutsats i SBU:s rapport "Dyslexi hos barn och ungdomar" - Citat: Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetehet).

 

 

 

 

 

 

 

OK

Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.